+358 400 487 649 (WhatsApp)     Skype: defectolog.konsult

Диагностика развития ребенка

Дефектолог начинает свою работу с изучения анамнеза ребёнка, сбора информации о том, как протекали беременность и роды у матери, после чего обязательно проводится комплексная диагностика развития ребёнка по психическим функциям : поведение и привычки, вступление в контакт, понимание речи, говорение, чтение и письмо (в соответствии с возрастом и диагнозом), память, внимание, интеллект, эмоционально-волевая сфера. Проводится анализ типа семейного воспитания и соответствия уровня развития возрастным нормам.
После тщательной диагностики, определения ресурсов ребёнка и тех функций, которые необходимо скорректировать, формируется индивидуальный коррекционный маршрут занятий, а также даются рекомендации родителям для занятий дома.

Erityisopettaja aloittaa työnsä tutkimalla lapsen historiaa, keräämällä tietoa äidin raskauden ja synnytyksen etenemisestä, minkä jälkeen tehdään välttämättä kattava diagnoosi lapsen kehityksestä henkisten toimintojen osalta: käyttäytyminen ja tottumukset, kontakti, puheen ymmärtäminen, puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen (iän ja diagnoosin mukaan), muisti, huomio, äly, tunne-tahto-alue. Analyysi tehdään perhekoulutuksen tyypistä ja kehitystason vastaavuudesta ikänormeihin. Perusteellisen diagnoosin, lapsen resurssien ja korjausta vaativien toimintojen selvittämisen jälkeen muodostetaan yksilöllinen korjaava tuntireitti ja annetaan vanhemmille suosituksia kotitunneille.

The defectologist begins his work by studying the child’s history, collecting information about how the mother’s pregnancy and childbirth proceeded, after which a comprehensive diagnosis of the child’s development in terms of mental functions is necessarily carried out: behavior and habits, making contact, understanding speech, speaking, reading and writing (according to age and diagnosis), memory, attention, intellect, emotional-volitional sphere. An analysis is made of the type of family education and the correspondence of the level of development to age norms. After a thorough diagnosis, determination of the child’s resources and those functions that need to be corrected, an individual corrective route of classes is formed, and recommendations are given to parents for classes at home.